Než vyjedeme na cesty


Mohlo by se zdát, že už v dneÅ¡ní dobÄ› může jezdit autem každý, kdo si to jenom zamane. Auta se nám nabízejí už dokonce i v Äetných reklamách, kdekdo z prodejců se nám dokonce vnucuje, nakolik to jenom jde, jenom aby se mu snad podaÅ™ilo nám nÄ›jaký ten vůz prodat, a tak to vypadá, že staÄí vzít peníze, auto si vybrat, zaplatit a odjet.

Jenže ono to pÅ™ece jenom až tak snadné není. Auto u nás sice prodají komukoliv i bez Äekání a tÅ™eba i s nejedním ústupkem zákazníkovi, jenže ono to tou koupí nekonÄí. A co tedy nesmíme opomenout, abychom nejen vyjeli, ale také skuteÄnÄ› normálnÄ› jezdit mohli?

moderní auto

SamozÅ™ejmÄ› je tÅ™eba se v první Å™adÄ› postarat o to, aby takové námi pořízené vozidlo splňovalo vÅ¡echna nezbytná kritéria, co se týká bezpeÄnosti a provozuschopnosti. Což není obvykle problém u prodejců nových vozů, ale u autobazarů už se na to moc spoléhat nedá. StoÄené tachometry, zamaskované následky pÅ™edchozích nehod, koroze, opotÅ™ebované souÄásti… Je dost toho, na Äem může být zákazník oÅ¡izen. A kdo by to podcenil, doplatil by na to nejpozdÄ›ji pÅ™i servisní prohlídce, po které by se nedoplatil. Pokud by ho takové vozidlo nezradilo jeÅ¡tÄ› dříve.

Pak je pochopitelnÄ› tÅ™eba mít Å™idiÄský průkaz. I bez toho se sice řídit dá, ale jen do doby, než ÄlovÄ›ka chytnou. A pak by mu to mohlo pÅ™ijít hodnÄ› draho, jak víme.

staré auto

Je také záhodno mít zaplacené pojiÅ¡tÄ›ní, povinné ruÄení, které se vyžaduje, a velice Äasto i dálniÄní známku, což jsou sice zase jenom formality, které nebrání jízdÄ› jako takové, ale zkomplikovaly by život Å™idiÄe, kdyby je nemÄ›l.

A pak je nutno mít v autÄ› i povinné vybavení. Aby nebyly problémy, až budeme mí poruchu nebo až nás zastaví pÅ™i kontrole. Je tu vyžadována lékárniÄka, výstražný trojúhelník, nÄ›které nepostradatelné náhradní díly…

Prostě dnes není problém koupit si auto. Ale přesto není jednoduché zvládnout vše, abychom jím mohli jezdit.