Máte nový život a chybí vám staří přátelé? Seznamujte se a vytvořte si nové přátelské vztahy!


Zatímco v dÄ›tství nás pojí silné přátelské vztahy se spolužáky, v dospÄ›losti o staré přátele Äasto pÅ™ijdeme a cítíme se osamocení. Jak si přátele najít? 

Máte nový život a chybí vám staří přátelé? Seznamujte se a vytvořte si nové přátelské vztahy! 

V dospÄ›losti Å™ada z nás pÅ™ichází o staré přátele. Vliv na to má hlavnÄ› stÄ›hování ale i budování rodiny, nÄ›kdy lidi rozdÄ›lí dosažené vzdÄ›lání, jiné názory na život, každý může patÅ™it v dospÄ›losti do jiné spoleÄenské vrstvy a tak si pak se starými přáteli už tolik nerozumíme. Je to pÅ™irozené, ale nikdo nechce být sám a zcela bez přátel. NÄ›kdo má dÄ›ti dříve, než jeho vrstevníci, což také může přátele rozdÄ›lit. Jak to ale Å™eÅ¡it? Je vlastnÄ› možnost i v dospÄ›losti navázat nová přátelství? 

sociální sítě

Nežijte v izolaci 

Nikomu neprospívá žít v jakési izolaci, jen například v kruhu rodinném. Přátele kolem sebe samozÅ™ejmÄ› potÅ™ebujeme v každém vÄ›ku, i když už se tolik nestýkáme se starými přáteli, můžeme si kdykoliv udÄ›lat nové. Nejvíce tím trpí ženy na mateÅ™ské dovolené. ZvláštÄ› pokud se žena odstÄ›huje jinam, vybuduje si rodinu, o kterou se stará a do zamÄ›stnání nechodí. Taková žena je jen doma s dítÄ›tem, obÄas potká nÄ›koho na dÄ›tském hÅ™iÅ¡ti, ale to má do přátelství samozÅ™ejmÄ› daleko. Tím, že ale žijeme v dobÄ›, které vládnou sociální sítÄ›, je v podstatÄ› snadné najít si přátele i na místÄ›, kde jsme noví. Zkuste se pÅ™idat do skupinky daného místa a prostÄ› se zkuste seznámit. Je totiž velká Å™ada lidí, co je na tom podobnÄ›. Mnoho maminek na mateÅ™ské si rádi zajdou na kafé. 

parta přátel

Důležité je nežít v úplné izolaci, pokud máte chuÅ¥ se seznámit, jdÄ›te tomu naproti. Zkuste i kolektivní sporty, kurzy nebo různé spoleÄenské akce a podobnÄ›. S nástupem do zamÄ›stnání pak také získáte nové známé a nakonec tÅ™eba i přátele. Jen málo lidí má v dospÄ›losti stejné přátele jako v dÄ›tství. To jsou spíše výjimeÄné případy. Tak smÄ›le do toho a nebojte se toho. 

Musíte jít ven 

Přátele si je ale možné najít vždycky jen tehdy, půjdete-li mezi lidi ven. Doma je nenajdete. Dnes ale lidé obecnÄ› mají tendence se uzavírat doma a trávit Äas právÄ› na zmínÄ›ných sociálních sítích. Ty vám sice mohou pomoci přátele najít v neznámém prostÅ™edí, ale stávající vztahy vám mohou hodnÄ› pokazit.